Selinä hymyilee. Kolme ympyrää on hänen ympärillään. Yksi vihreä pallo, jossa lukee "parempi mieli", yksi keltainen pallo, jossa lukee "koulutus ja tutkimus tasa-arvon turvaajana" ja yksi punainen pallo, jossa lukee "sote-alan kriisiin ratkaisuja".

Aluevaalit 2021 vaaliteemat

Parempi mieli

Minulle olisi tärkeää edistää jokaiselle ominaisuuksistaan tai elämäntilanteestaan riippumatta apua mielenterveysongelmiin. Kokonaisvaltainen terveys pitää sisällään myös mielenterveyden, mutta siihen ei olla kiinnitetty palveluverkostossamme vielä riittävästi huomiota, eikä avunsaaminen ole vielä kaikille mahdollista.

Toimenpiteitä parempien mielenterveyden hyväksi:

-Mielenterveyspalvelut osaksi kaikkia palveluja ja kriisitilanteita

Monissa terveys ja sosiaalipalveluissa keskitytään vain fyysisiin haasteisiin, vaikka mielenterveys on osa kokonaisvaltaista terveyttä. Jokaisessa palvelussa on kartoitettava yksilön tarvetta mielenterveyspalveluille sekä tarjota keskustelu apua oikeasti, eikä yrittää paikata resurssien puutetta pelkillä lääkkeillä. Kun ihminen kohtaa kriisin esim, sairatuu vakavasti tulee apua asioiden käsittelyyn tarjota automaattisesti.

-Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ja apua palveluiden hakemiseen

Jos palvelut eivät ole helposti saavutettavia ongelmat pahenevat ja niiden hoitaminen vaikeutuu. Apua tulee saada myös ilman diagnoosia esim, hankalassa elämäntilanteessa lyhyt terapiana. Tilanteeseen on pakko puuttua, sillä mielenterveysongelmat ovat yleisin syy jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle.

-Terapiatakuu

Kun turvaamme hoitoon pääsyn tietyn ajan kuluessa ensimmäisestä ilmoituksesta, kukaan ei jää yksin mielenterveysongelmien kanssa.

Laadukkaat palvelut

Kun ihmiset saavat tarvittaessa laadukkaita palveluita, joissa kohdataan jokainen yksilölliset tarpeet huomioiden, syntyy hyvinvointia ja voimme välttää suurempia kustannuksia sekä inhimillistä kärsimystä.

Toimenpiteitä laadukkaiden palvelujen hyväksi:

-Ihmisarvoiset kohtaamiset turvattava riittävin resurssein ja kouluttamalla

Riittävät resurssit edesauttavat sitä, että jokainen voidaan kohdata yksilönä. Tämä lisää myös henkilökunnan hyvinvointia kun kohtaamisiin jää aikaa kiireen sijaan. Kouluttamalla henkilökuntaa kohtaamaan vähemmistöt, jokaiselle voidaan turvata ihmisarvoiset kohtaamiset.

-Sote-palveluiden tuotanto säilytettävä pitkälti julkisena

Julkinen palveluntuotanto mahdollistaa tarkemman laadunvalvonnan, joka on tärkeää ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Hyvinvointialueet ovat lain mukaan vastuussa palveluiden toimivuudesta ja jos palvelut eivät ole omaa tuotantoa on niiden toimivuuden seuraaminen vaikeampaa. Lisäksi on vältettävä eriarvoisuuskehitystä, jota ulkoistetut palvelut tukevat, silloin kun avun saanti on omista varoista kiinni.

-Parannetaan jo kilpailutettujen palvelujen laadunvalvontaa

Osa palveluista tulee kilpailuttaa lain perusteella. Näiden palveluiden laaduvalvontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota sekä panostaa laadulla kilpailuttamiseen.

-Turvataan omaishoitajien vapaat ja perustetaan avustajasijaispankki

Omaishoitajien jaksaminen on turvattava niin, että myös toinen osapuoli saa viettää lakisääteisiä vapaita itselleen mieluisasti. Molempien osapuolten tulee saada toteuttaa itseään myös toisistaan erillään. Avustajasijaispankin avulla voidaan tarjota matalan kynnyksen vaki- tai keikkatyötä, vaikka ilman koulutusta ja samalla turvata henkilökohtaista avustajaa käyttävien mahdollisuus itsenäiseen elämään myös akuuteissa tilanteissa.

Helpotetaan hoitoon pääsyä

Jos apua ja tukea tarjotaan oikea-aikaisesti ja helposti niin, että palveluihin on mahdollista päästä monipuolisesti eri reittejä apua haetaan herkemmin, jolloin suurempia haasteita voidaan ennaltaehkäistä.

Toimenpiteitä, miten edistäisin saavutettavia palveluja:

-Koulukuraattorien ja psykologien määrää lisättävä pysyvästi

Kun apua on tarjolla helposti kouluissa lasten ja nuorten arkiympäristössä, voimme taata matalalla kynnyksellä apua varhaisessa vaiheessa.

-Riittävät resurssit lastensuojeluun

Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus kohdata asiakkaansa ajan kanssa. Lasten hyvinvointiin ei tule puuttua vaan reaktiivisesti vain äärimmäisessä hätätilanteessa, sillä se ei ole pitkällä aikavälillä kestävää.

-Alueellisesti saavutettavat ja esteettömät palvelut

Jokaisella tulee olla oikeus saada apua, eikä vammaisuus tai muuhun vähemmistöön kuuluminen saa estää avunsaantia. Valtion vastuussa olevissa palveluissa ei saa ikinä hyväksyä syrjintää!

-Helpotetaan palvelupolkuja moniammatillisella yhteistyöllä ja avunsaantia palveluohjaajilla

Moniammatillisen yhteistyön avulla yksilön ei tarvitse mennä luukulta luukulle vaan tarvittavat tukitoimet löytyvät yhdessä. Palveluohjaajat olisivat yksilön tukena etsittäessä sopivia palveluja. Lisäksi he auttaisivat avunhakemisessa ihan konkreettisesti sekä mahdollisten valitusten laatimisessa. Näin avunsaaminen on mahdollista myös omien voimavarojen ollessa lopussa.